Ogólne warunki handlowe

I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) mają zastosowanie do stosunków umownych zawieranych w sklepie internetowym shop.respilon.pl.

 2. Umowa kupna z Kupującym zostaje zawarta, a OWH sporządzone są w języku czeskim i POLSKIM. W przypadku tłumaczenia OWH i/lub tekstu umowy kupna na inne języki (np. w ramach obcojęzycznej wersji sklepu internetowego) obowiązuje, że w przypadku sporu dotyczącego interpretacji pojęć decydujące znaczenie ma interpretacja umowy kupna i OWH w języku czeskim, A DLA UMOWY KUPNA i OWH DECYDUJĄCA JEST WERSJA W JĘZYKU CZESKIM. Aktualna wersja jest dostępna tutaj.

 3. Sprzedającym jest spółka handlowa RESPILON E-commerce s.r.o., REGON: 091 65 967, z siedzibą pod adresem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, rubryka 117619. Dane kontaktowe i identyfikacja Sprzedającego są publikowane na stronie internetowej. Ze sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu +420 530 332 163 lub adresem e-mail: shop@respilon.pl.

 4. Kupującym jest podmiot, któremu Sprzedawca zobowiązuje się wydać zamówiony przedmiot i umożliwić mu przejęcie go na własność. Kupujący zobowiązuje się do odebrania przedmiotu i zapłacenia za niego Sprzedawcy ceny zakupu. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu definicji prawnej, stosuje się do niego przepisy dotyczące handlu z konsumentami.

 5. Prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego są regulowane przez niniejsze OWH i prawo czeskie. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas umawiające się strony uzgadniają, że relacja ta podlega prawu czeskiemu, z wyłączeniem wszelkich norm kolizyjnych. Jeżeli kupujący jest konsumentem i zamieszkuje na terytorium Unii Europejskiej, otrzymuje również ochronę, jaką zapewniają mu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa obowiązującego w kraju, w którym kupujący ma miejsce zamieszkania. 

II.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest na podstawie zamówienia Kupującego, składanego poprzez formularz zamówienia zgodnie z aktualną ofertą towarów opublikowaną na stronie internetowej Sprzedającego shop.respilon.pl. Zamówienie traktowane jest jako projekt umowy i staje się wiążące po potwierdzeniu przez Sprzedającego.

 1. Każde zamówienie musi zawierać co najmniej następujące istotne informacje

 1. dane identyfikujące Kupującego - jego imię, nazwisko, numer identyfikacyjny przedsiębiorcy, adres zamieszkania / miejsce prowadzenia działalności / adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu;

 2. identyfikacja produktu zgodnie z ofertą Sprzedawcy;

 3. wymagana ilość towarów;

 4. cena bez VAT i z VAT;

 5. adres rozliczeniowy Kupującego, jeżeli jest inny niż adres podany w punkcie A.

Jeżeli zamówienie nie zawiera wymaganych danych, nie jest uważane za prawidłowe zamówienie i nie ma możliwości potwierdzenia jego wysłania przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym bez zbędnej zwłoki w celu usunięcia wad zamówienia. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek zamówienie nie jest brane pod uwagę.

3. Kupujący może zamówić towar bez rejestracji lub jako zalogowany użytkownik za pośrednictwem swojego konta.

4. Zamówienie dostarczane jest do Sprzedawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zamówienie to jest wiążące dla Kupującego.

5. Po dostarczeniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi Kupującemu jego otrzymanie. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego lub przesłania Kupującemu nowego projektu umowy w ciągu trzydziestu dni od daty doręczenia zamówienia, zamówienie wygasa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Kupującego po potwierdzeniu zamówienia, że ​​zamówiony towar nie może zostać dostarczony, zwłaszcza jeśli towar nie jest już produkowany, nie dostarcza, że ​​jest wyprzedany lub w innych przypadkach, gdy ma do tego poważny powód. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru i jest to w granicach jego możliwości, zaproponuje Kupującemu odpowiednie odszkodowanie za zamówiony towar. Kupujący albo zgadza się na dostawę towaru zamiennego, a następnie zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży, której przedmiotem jest dostawa towaru zamiennego, albo nie zgadza się na dostawę towaru zamiennego i wówczas jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży.

6. Wraz z dostarczeniem Kupującemu potwierdzenia zamówienia, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży (zwana dalej również „umową”). Jeżeli zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę tylko w odniesieniu do części towaru, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa na towar określony w potwierdzonej części zamówienia.

7. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy (np. koszt połączenia internetowego, koszt rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący.

8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej w sposób istotny naruszyły swoje zobowiązania wobec Sprzedającego.

9. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami i zgadza się z nimi w całości.

  III.

DOSTAWA TOWARU  

 1. W umowie kupna-sprzedaży sprzedający zobowiązuje się do wydania kupującemu towaru będącego przedmiotem kupna i umożliwienia mu nabycia prawa własności, a kupujący zobowiązuje się do odebrania towaru i zapłacenia sprzedającemu ceny kupna. Towar dostarczany jest na miejsce dostawy wskazane przez Kupującego w zamówieniu, przy czym to miejsce jest wówczas traktowane jako miejsce zapłaty ceny zakupu.

 2. Termin dostawy towaru to zazwyczaj 21 dni kalendarzowych od zamówienia towaru, jeżeli towar jest na stanie. Towar jest wydawany Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej przez osobę do tego upoważnioną przez Sprzedającego, zwykle pracownika posiadacza koncesji pocztowej. Po bezskutecznym upływie terminu strony mogą uzgodnić dłuższy termin dostawy; jeśli nie uzgodniono, umowę uważa się za rozwiązaną.

 3. Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych wynikających z zawartej umowy kupna-sprzedaży, jeżeli ich niewykonanie nastąpiło na skutek działania siły wyższej. Siła wyższa oznacza przeszkodę niezależną od woli zobowiązanego i uniemożliwiającą mu wykonanie zobowiązania umownego, chyba że można racjonalnie założyć, że strona zobowiązana uniknie lub przezwycięży tę przeszkodę lub jej skutki, oraz że w chwili wykonania zobowiązania przewidziała tę przeszkodę. Są to głównie klęski żywiołowe (powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie, pandemie i podobne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu itp.), interwencja państwa, wojny, ataki terrorystyczne, strajki lub lokauty, awarie operacyjne, komunikacyjne i energetyczne, zakłócenia systemu handlu internetowego. Okoliczności te stanowią podstawę do odroczenia wykonania zobowiązań umownych po stronie Sprzedawcy o czas i zakres skuteczności tych okoliczności, a przez czas trwania tych okoliczności Sprzedawca nie popadnie w zwłokę. To samo dotyczy również sytuacji, gdy powyższe okoliczności wystąpiły u podwykonawców Sprzedającego. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego tak szybko, jak jest to technicznie możliwe, że zaistniały okoliczności wykluczające odpowiedzialność.

 4. Sprzedający dostarczy towar Kupującemu za pośrednictwem posiadacza licencji pocztowej.

 5. Sprzedawca ostrzega, że ​​opłata pocztowa nie jest wliczona w cenę towaru i zostanie dodatkowo obciążona. Cena za transport towaru zostanie wyświetlona przed zakończeniem zamówienia towaru.

 6. Towar dostarczany jest w standardowym opakowaniu od producenta. Wszystkie informacje dotyczące zamówionych towarów są dostępne dla Kupującego do pobrania na stronach internetowych respilon.com i shop.respilon.pl. Wraz z towarem do Kupującego dostarczana jest faktura wraz z dokumentem podatkowym. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia podpisem prawidłowego odbioru zamówionego towaru wraz z fakturą zgodnie z wytycznymi posiadacza licencji pocztowej.

 7. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do rejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin. 

IV.

CENA ZAKUPU I WARUNKI PŁATNOŚCI  

 1. Cena zakupu oznacza cenę podaną za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego na stronie shop.respilon.pl. Kupujący potwierdza cenę zakupu przy zamawianiu towaru, a następnie zostaje potwierdzona przez Sprzedającego, staje się ona wiążąca w momencie zawarcia umowy.

V.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu ustawy nr 89/2012 Kodeksu Cywilnego, tj. osobą działającą poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza samodzielnym wykonywaniem zawodu, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez podawania jakichkolwiek sankcji. odbiór towaru. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

 2. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży tylko w przypadkach określonych przepisami prawa.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy bez kwoty Kupujący zobowiązany jest przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący-Konsument odstąpi od umowy zgodnie z artykułem V ust. 1 niniejszych OWH, musi to uczynić nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru. W formularzu odstąpienia od umowy jest on zobowiązany do jednoznacznego wskazania odpowiedniej umowy, najlepiej numeru i daty zamówienia, wskazania zwracanego towaru, daty odbioru towaru oraz numeru konta bankowego do zwrotu ceny zakupu, jeżeli zażąda zwrotu ceny zakupu na swoje konto bankowe. Jeżeli Kupujący-Konsument odstąpi od zawartej umowy, powinien zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący-Konsument, będący konsumentem, nie zaproponuje Sprzedawcy zwrotu ceny zakupu na jego rachunek bankowy, otrzyma ją w formie faktury wystawionej na jego nazwisko na adres, który podał jako adres dostawy podczas składania zamówienia. Sprzedawca zwróci cenę zakupu i koszt dostarczenia towaru Kupującemu-Konsumentowi po otrzymaniu od niego zwróconego towaru. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów faktycznie poniesionych w związku ze zwrotem towaru i ponosi je sam.

 4. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. V ust. 1 lub 2 niniejszych OWH, jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu wszystko, co zostało spełnione. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, czystym (nie zabrudzonym), w całości i wraz z oryginalnym dokumentem podatkowym. Jeśli nie jest to już możliwe (np. w międzyczasie towar został zniszczony lub zużyty przez Kupującego nie działającego w dobrej wierze lub przez Kupującego nadużywającego prawa do odstąpienia od umowy), Kupujący musi zapewnić Sprzedającemu rekompensatę pieniężną w celu określenia wartości tego, czego nie można już wydać. Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego odszkodowania za to, czego już nie można wydać i do potrącenia swojego roszczenia z prawem do zwrotu ceny zakupu.

 5. Jeżeli Kupujący otrzyma inny towar po obniżonej cenie (lub po cenie symbolicznej lub w prezencie) za towary zamówione po określonej cenie, odstąpienie od umowy zgodnie z art. V ust. 1 lub 2 niniejszych OWH dotyczy również towarów dostarczonych po obniżonej cenie. W takim przypadku Kupujący jest zatem zobowiązany do zwrotu wszystkich towarów dostarczonych na podstawie odpowiedniej umowy, chyba że Sprzedawca poinformuje go, że nie nalega na zwrot tego towaru.


VI.

PRAWA Z WADLIWEGO WYKONANIA  

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady regulują odpowiednie przepisy prawa w obowiązującym brzmieniu. O ile nie określono inaczej, Sprzedawca udziela gwarancji na jakość towaru; okres gwarancji podany jest na opakowaniu towaru.

 2. Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dostarczonego towaru przy odbiorze i niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o stwierdzonych wadach. Późniejsze reklamacje dotyczące rodzaju, ilości lub uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą uwzględniane. Składając podpis Kupujący potwierdza przy odbiorze towaru, że towar został dostarczony w zamówieniu. W przypadku uszkodzenia towaru Kupujący może odmówić jego przyjęcia.

 3. W przypadku, gdy towar nie jest zgodny z umową kupna-sprzedaży przy odbiorze przez kupującego, kupujący ma prawo sprzedającemu bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki zwrócić towar do stanu zgodnego z umową kupna-sprzedaży poprzez dostarczenie nowego towaru; a jeśli taka procedura nie jest możliwa, Kupujący może zażądać rozsądnej obniżki ceny towaru.

 4. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, jego prawa z tytułu wadliwego wykonania regulują postanowienia § 2099 i nast. Ustawa nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego i brzmi następująco. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy Kupujący-Konsument ma prawo do:

A. usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru lub brak towaru;

B. usunięcia wady poprzez naprawę towaru;

C. rozsądną obniżkę ceny zakupu;

D. odstąpienia od umowy.

Kupujący-Konsument informuje Sprzedawcę, z jakiego prawa chce skorzystać, zgłaszając wadę lub niezwłocznie po tym terminie. Jeżeli Kupujący-Konsument nie wybierze swojego prawa w terminie, przysługują mu uprawnienia jak w przypadku drobnego naruszenia umowy. W przypadku drobnego naruszenia umowy ma on prawo do usunięcia wady lub do rozsądnego rabatu od ceny zakupu. Inne roszczenia Kupującego-Konsumenta z tytułu wadliwego wykonania wynikają z § 2099 i nast. Ustawa nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu cywilnego.

 1. Zgodnie z art. 2165 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego w obowiązującym brzmieniu, kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

 2. Kupujący, poza wyjątkami prawnymi, nie może odstąpić od umowy ani żądać dostawy nowego towaru, jeżeli nie może zwrócić towaru w stanie, w jakim go otrzymał.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z Kupującym, którego reklamacje są nieproporcjonalne lub którego zakupy mają charakter spekulacyjny.

 4. Formularz reklamacji towaru można znaleźć tutaj.

 

VII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Kupujący zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych w bazie Sprzedawcy w celu pomyślnej realizacji umowy.

 2. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, w tym inne uprawnienia ustawowe w stosunku do tych danych. Dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy na podstawie pisemnego wniosku Kupującego.

 3. Ochrona danych osobowych klientów m.in. warunki przesyłania informacji handlowych regulują zasady określone w dokumencie Zasady przetwarzania danych osobowych. Aktualna wersja jest dostępna tutaj.

 

VIII.

POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

 1. Sprzedawca informuje Kupującego-Konsumenta, że ​​w przypadku powstania sporu ze Sprzedawcą przysługuje mu prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Prawo to jest realizowane poprzez złożenie wniosku zgodnie z postanowieniami sekcji 20n Ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów do instytucji: Czeska Inspekcja Handlowa, Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2 - Nové Město, strona internetowa: http: / /www.coi.cz. Pełne informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów są dostępne na podanej stronie internetowej.

 

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący zawierając umowę kupna oświadcza, że ​​zapoznał się z niniejszymi OWH i zgadza się, że stają się one integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że warunki handlowe, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 Ustawy nr 89/2012 Dz. U. Kodeksu Cywilnego są wiążące dla uregulowania stosunków pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, jeśli umowa kupna-sprzedaży nie zawiera odmiennych postanowień.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia OWH, w szczególności w przypadku zmiany powiązanych norm prawnych lub w przypadku zmiany sposobu prowadzenia handlu. Nowa wersja OWH zostanie opublikowana przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej.

 3. Stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, które nie zostały wyraźnie uregulowane w umowie kupna-sprzedaży, regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego i powiązane przepisy prawa.

 4. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za szkody spowodowane okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność, takimi jak interwencje państwa, awarie eksploatacyjne, komunikacyjne i energetyczne, awarie systemu sklepu internetowego, strajki czy wyłączenia. Okoliczności te są powodem do odroczenia wykonania zobowiązań umownych po stronie Sprzedawcy o okres i w zakresie skuteczności tych okoliczności oraz przez czas trwania tych okoliczności Sprzedawca nie popadnie w zwłokę. To samo dotyczy również sytuacji, gdy powyższe okoliczności wystąpiły u podwykonawców Sprzedającego. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego tak szybko, jak jest to technicznie możliwe, że zaistniały okoliczności wykluczające bezprawność.

 5. Wszelkie dokumenty lub inne świadczenia wynikające z umowy kupna-sprzedaży i/lub niniejszych OWH lub w związku z nimi zostaną należycie dostarczone, gdy zostaną przekazane osobiście lub dostarczone pocztą na adres Jaselská 14, 602 00 Brno. Zwracane towary wynikające z umowy kupna-sprzedaży i/lub niniejszych OWH lub w związku z nimi zostaną należycie dostarczone, gdy zostaną przekazane osobiście lub dostarczone pocztą na adres Podnikatelská 2956/6 (budova B3), CZ-61200, Brno.

 6.   Niniejsze OWH wchodzą w życie 15 marca 2019 roku.