Ogólne warunki handlowe

I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) mają zastosowanie do stosunków umownych zawieranych w sklepie internetowym shop.respilon.pl.

 2. Umowa kupna z Kupującym zostaje zawarta, a OWH sporządzone są w języku czeskim i POLSKIM. W przypadku tłumaczenia OWH i/lub tekstu umowy kupna na inne języki (np. w ramach obcojęzycznej wersji sklepu internetowego) obowiązuje, że w przypadku sporu dotyczącego interpretacji pojęć decydujące znaczenie ma interpretacja umowy kupna i OWH w języku czeskim, A DLA UMOWY KUPNA i OWH DECYDUJĄCA JEST WERSJA W JĘZYKU CZESKIM.

 3. Sprzedającym jest spółka handlowa RESPILON E-commerce s.r.o., REGON: 091 65 967, z siedzibą pod adresem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, rubryka 117619. Dane kontaktowe i identyfikacja Sprzedającego są publikowane na stronie internetowej
 4. Kupującym jest podmiot, któremu Sprzedawca zobowiązuje się wydać zamówiony przedmiot i umożliwić mu przejęcie go na własność. Kupujący zobowiązuje się do odebrania przedmiotu i zapłacenia za niego Sprzedawcy ceny zakupu. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu definicji prawnej, stosuje się do niego przepisy dotyczące handlu z konsumentami.

 5. Prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego są regulowane przez niniejsze OWH i prawo czeskie. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas umawiające się strony uzgadniają, że relacja ta podlega prawu czeskiemu, z wyłączeniem wszelkich norm kolizyjnych. Jeżeli kupujący jest konsumentem i zamieszkuje na terytorium Unii Europejskiej, otrzymuje również ochronę, jaką zapewniają mu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa obowiązującego w kraju, w którym kupujący ma miejsce zamieszkania. 

II.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest na podstawie zamówienia Kupującego, składanego poprzez formularz zamówienia zgodnie z aktualną ofertą towarów opublikowaną na stronie internetowej Sprzedającego shop.respilon.pl. Zamówienie traktowane jest jako projekt umowy i staje się wiążące po potwierdzeniu przez Sprzedającego.

 1. Każde zamówienie musi zawierać co najmniej następujące istotne informacje

 1. dane identyfikujące Kupującego - jego imię, nazwisko, numer identyfikacyjny przedsiębiorcy, adres zamieszkania / miejsce prowadzenia działalności / adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu;

 2. identyfikacja produktu zgodnie z ofertą Sprzedawcy;

 3. wymagana ilość towarów;

 4. cena bez VAT i z VAT;

 5. adres rozliczeniowy Kupującego, jeżeli jest inny niż adres podany w punkcie A.

Jeżeli zamówienie nie zawiera wymaganych danych, nie jest uważane za prawidłowe zamówienie i nie ma możliwości potwierdzenia jego wysłania przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym bez zbędnej zwłoki w celu usunięcia wad zamówienia. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek zamówienie nie jest brane pod uwagę.

3. Kupujący może zamówić towar bez rejestracji lub jako zalogowany użytkownik za pośrednictwem swojego konta.

4. Zamówienie dostarczane jest do Sprzedawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zamówienie to jest wiążące dla Kupującego.

5. Po dostarczeniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi Kupującemu jego otrzymanie. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego lub przesłania Kupującemu nowego projektu umowy w ciągu trzydziestu dni od daty doręczenia zamówienia, zamówienie wygasa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Kupującego po potwierdzeniu zamówienia, że ​​zamówiony towar nie może zostać dostarczony, zwłaszcza jeśli towar nie jest już produkowany, nie dostarcza, że ​​jest wyprzedany lub w innych przypadkach, gdy ma do tego poważny powód. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru i jest to w granicach jego możliwości, zaproponuje Kupującemu odpowiednie odszkodowanie za zamówiony towar. Kupujący albo zgadza się na dostawę towaru zamiennego, a następnie zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży, której przedmiotem jest dostawa towaru zamiennego, albo nie zgadza się na dostawę towaru zamiennego i wówczas jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży.

6. Wraz z dostarczeniem Kupującemu potwierdzenia zamówienia, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży (zwana dalej również „umową”). Jeżeli zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę tylko w odniesieniu do części towaru, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa na towar określony w potwierdzonej części zamówienia.

7. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy (np. koszt połączenia internetowego, koszt rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący.

8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej w sposób istotny naruszyły swoje zobowiązania wobec Sprzedającego.

9. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami i zgadza się z nimi w całości.

  III.

DOSTAWA TOWARU  

 1. W umowie kupna-sprzedaży sprzedający zobowiązuje się do wydania kupującemu towaru będącego przedmiotem kupna i umożliwienia mu nabycia prawa własności, a kupujący zobowiązuje się do odebrania towaru i zapłacenia sprzedającemu ceny kupna. Towar dostarczany jest na miejsce dostawy wskazane przez Kupującego w zamówieniu, przy czym to miejsce jest wówczas traktowane jako miejsce zapłaty ceny zakupu.

 2. Termin dostawy towaru to zazwyczaj 21 dni kalendarzowych od zamówienia towaru, jeżeli towar jest na stanie. Towar jest wydawany Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej przez osobę do tego upoważnioną przez Sprzedającego, zwykle pracownika posiadacza koncesji pocztowej. Po bezskutecznym upływie terminu strony mogą uzgodnić dłuższy termin dostawy; jeśli nie uzgodniono, umowę uważa się za rozwiązaną.

 3. Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych wynikających z zawartej umowy kupna-sprzedaży, jeżeli ich niewykonanie nastąpiło na skutek działania siły wyższej. Siła wyższa oznacza przeszkodę niezależną od woli zobowiązanego i uniemożliwiającą mu wykonanie zobowiązania umownego, chyba że można racjonalnie założyć, że strona zobowiązana uniknie lub przezwycięży tę przeszkodę lub jej skutki, oraz że w chwili wykonania zobowiązania przewidziała tę przeszkodę. Są to głównie klęski żywiołowe (powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie, pandemie i podobne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu itp.), interwencja państwa, wojny, ataki terrorystyczne, strajki lub lokauty, awarie operacyjne, komunikacyjne i energetyczne, zakłócenia systemu handlu internetowego. Okoliczności te stanowią podstawę do odroczenia wykonania zobowiązań umownych po stronie Sprzedawcy o czas i zakres skuteczności tych okoliczności, a przez czas trwania tych okoliczności Sprzedawca nie popadnie w zwłokę. To samo dotyczy również sytuacji, gdy powyższe okoliczności wystąpiły u podwykonawców Sprzedającego. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego tak szybko, jak jest to technicznie możliwe, że zaistniały okoliczności wykluczające odpowiedzialność.

 4. Sprzedający dostarczy towar Kupującemu za pośrednictwem posiadacza licencji pocztowej.

 5. Sprzedawca ostrzega, że ​​opłata pocztowa nie jest wliczona w cenę towaru i zostanie dodatkowo obciążona. Cena za transport towaru zostanie wyświetlona przed zakończeniem zamówienia towaru.

 6. Towar dostarczany jest w standardowym opakowaniu od producenta. Wszystkie informacje dotyczące zamówionych towarów są dostępne dla Kupującego do pobrania na stronach internetowych respilon.com i shop.respilon.pl. Wraz z towarem do Kupującego dostarczana jest faktura wraz z dokumentem podatkowym. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia podpisem prawidłowego odbioru zamówionego towaru wraz z fakturą zgodnie z wytycznymi posiadacza licencji pocztowej.

 7. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do rejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin. 

IV.

CENA ZAKUPU I WARUNKI PŁATNOŚCI  

 1. Cena zakupu oznacza cenę podaną za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego na stronie shop.respilon.pl. Kupujący potwierdza cenę zakupu przy zamawianiu towaru, a następnie zostaje potwierdzona przez Sprzedającego, staje się ona wiążąca w momencie zawarcia umowy.

V.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu ustawy nr 89/2012 Kodeksu Cywilnego, tj. osobą działającą poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza samodzielnym wykonywaniem zawodu, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez podawania jakichkolwiek sankcji. odbiór towaru. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

 2. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży tylko w przypadkach określonych przepisami prawa.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy bez kwoty Kupujący zobowiązany jest przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący-Konsument odstąpi od umowy zgodnie z artykułem V ust. 1 niniejszych OWH, musi to uczynić nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru. W formularzu odstąpienia od umowy jest on zobowiązany do jednoznacznego wskazania odpowiedniej umowy, najlepiej numeru i daty zamówienia, wskazania zwracanego towaru, daty odbioru towaru oraz numeru konta bankowego do zwrotu ceny zakupu, jeżeli zażąda zwrotu ceny zakupu na swoje konto bankowe. Jeżeli Kupujący-Konsument odstąpi od zawartej umowy, powinien zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący-Konsument, będący konsumentem, nie zaproponuje Sprzedawcy zwrotu ceny zakupu na jego rachunek bankowy, otrzyma ją w formie faktury wystawionej na jego nazwisko na adres, który podał jako adres dostawy podczas składania zamówienia. Sprzedawca zwróci cenę zakupu i koszt dostarczenia towaru Kupującemu-Konsumentowi po otrzymaniu od niego zwróconego towaru. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów faktycznie poniesionych w związku ze zwrotem towaru i ponosi je sam.

 4. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. V ust. 1 lub 2 niniejszych OWH, jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu wszystko, co zostało spełnione. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, czystym (nie zabrudzonym), w całości i wraz z oryginalnym dokumentem podatkowym. Jeśli nie jest to już możliwe (np. w międzyczasie towar został zniszczony lub zużyty przez Kupującego nie działającego w dobrej wierze lub przez Kupującego nadużywającego prawa do odstąpienia od umowy), Kupujący musi zapewnić Sprzedającemu rekompensatę pieniężną w celu określenia wartości tego, czego nie można już wydać. Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego odszkodowania za to, czego już nie można wydać i do potrącenia swojego roszczenia z prawem do zwrotu ceny zakupu.

 5. Jeżeli Kupujący otrzyma inny towar po obniżonej cenie (lub po cenie symbolicznej lub w prezencie) za towary zamówione po określonej cenie, odstąpienie od umowy zgodnie z art. V ust. 1 lub 2 niniejszych OWH dotyczy również towarów dostarczonych po obniżonej cenie. W takim przypadku Kupujący jest zatem zobowiązany do zwrotu wszystkich towarów dostarczonych na podstawie odpowiedniej umowy, chyba że Sprzedawca poinformuje go, że nie nalega na zwrot tego towaru.


VI.

PRAWA Z WADLIWEGO WYKONANIA  

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady regulują odpowiednie przepisy prawa w obowiązującym brzmieniu. O ile nie określono inaczej, Sprzedawca udziela gwarancji na jakość towaru; okres gwarancji podany jest na opakowaniu towaru.

 2. Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dostarczonego towaru przy odbiorze i niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o stwierdzonych wadach. Późniejsze reklamacje dotyczące rodzaju, ilości lub uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą uwzględniane. Składając podpis Kupujący potwierdza przy odbiorze towaru, że towar został dostarczony w zamówieniu. W przypadku uszkodzenia towaru Kupujący może odmówić jego przyjęcia.

 3. W przypadku, gdy towar nie jest zgodny z umową kupna-sprzedaży przy odbiorze przez kupującego, kupujący ma prawo sprzedającemu bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki zwrócić towar do stanu zgodnego z umową kupna-sprzedaży poprzez dostarczenie nowego towaru; a jeśli taka procedura nie jest możliwa, Kupujący może zażądać rozsądnej obniżki ceny towaru.

 4. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, jego prawa z tytułu wadliwego wykonania regulują postanowienia § 2099 i nast. Ustawa nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego i brzmi następująco. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy Kupujący-Konsument ma prawo do:

A. usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru lub brak towaru;

B. usunięcia wady poprzez naprawę towaru;

C. rozsądną obniżkę ceny zakupu;

D. odstąpienia od umowy.

Kupujący-Konsument informuje Sprzedawcę, z jakiego prawa chce skorzystać, zgłaszając wadę lub niezwłocznie po tym terminie. Jeżeli Kupujący-Konsument nie wybierze swojego prawa w terminie, przysługują mu uprawnienia jak w przypadku drobnego naruszenia umowy. W przypadku drobnego naruszenia umowy ma on prawo do usunięcia wady lub do rozsądnego rabatu od ceny zakupu. Inne roszczenia Kupującego-Konsumenta z tytułu wadliwego wykonania wynikają z § 2099 i nast. Ustawa nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu cywilnego.

 1. Zgodnie z art. 2165 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego w obowiązującym brzmieniu, kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

 2. Kupujący, poza wyjątkami prawnymi, nie może odstąpić od umowy ani żądać dostawy nowego towaru, jeżeli nie może zwrócić towaru w stanie, w jakim go otrzymał.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z Kupującym, którego reklamacje są nieproporcjonalne lub którego zakupy mają charakter spekulacyjny.

 4. Formularz reklamacji towaru można znaleźć tutaj.

 

VII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Kupujący zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych w bazie Sprzedawcy w celu pomyślnej realizacji umowy.

 2. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, w tym inne uprawnienia ustawowe w stosunku do tych danych. Dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy na podstawie pisemnego wniosku Kupującego.

 3. Ochrona danych osobowych klientów m.in. warunki przesyłania informacji handlowych regulują zasady określone w dokumencie Zasady przetwarzania danych osobowych. Aktualna wersja jest dostępna tutaj.

 

VIII.

POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

 1. Sprzedawca informuje Kupującego-Konsumenta, że ​​w przypadku powstania sporu ze Sprzedawcą przysługuje mu prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Prawo to jest realizowane poprzez złożenie wniosku zgodnie z postanowieniami sekcji 20n Ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów do instytucji: Czeska Inspekcja Handlowa, Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2 - Nové Město, strona internetowa: http: / /www.coi.cz. Pełne informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów są dostępne na podanej stronie internetowej.

 

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący zawierając umowę kupna oświadcza, że ​​zapoznał się z niniejszymi OWH i zgadza się, że stają się one integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że warunki handlowe, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 Ustawy nr 89/2012 Dz. U. Kodeksu Cywilnego są wiążące dla uregulowania stosunków pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, jeśli umowa kupna-sprzedaży nie zawiera odmiennych postanowień.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia OWH, w szczególności w przypadku zmiany powiązanych norm prawnych lub w przypadku zmiany sposobu prowadzenia handlu. Nowa wersja OWH zostanie opublikowana przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej.

 3. Stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, które nie zostały wyraźnie uregulowane w umowie kupna-sprzedaży, regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego i powiązane przepisy prawa.

 4. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za szkody spowodowane okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność, takimi jak interwencje państwa, awarie eksploatacyjne, komunikacyjne i energetyczne, awarie systemu sklepu internetowego, strajki czy wyłączenia. Okoliczności te są powodem do odroczenia wykonania zobowiązań umownych po stronie Sprzedawcy o okres i w zakresie skuteczności tych okoliczności oraz przez czas trwania tych okoliczności Sprzedawca nie popadnie w zwłokę. To samo dotyczy również sytuacji, gdy powyższe okoliczności wystąpiły u podwykonawców Sprzedającego. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego tak szybko, jak jest to technicznie możliwe, że zaistniały okoliczności wykluczające bezprawność.

 5. Wszelkie dokumenty i/lub zwracane towary lub inne świadczenia wynikające z umowy kupna-sprzedaży i/lub niniejszych OWH lub w związku z nimi zostaną należycie dostarczone, gdy zostaną przekazane osobiście lub dostarczone pocztą na adres Jaselská 14, 602 00 Brno.

 6.   Niniejsze OWH wchodzą w życie 15 marca 2019 roku.


 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě shop.respilon.pl.

 2. Prodávajícím je obchodní společnost RESPILON E-commerce s.r.o., IČ: 09165967, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117619. Kontaktní údaje a identifikace Prodávajícího jsou zveřejněny na internetových stránkách shop.respilon.pl

 3. Kupujícím je subjekt, jemuž se Prodávající zavazuje odevzdat objednanou věc a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ní Prodávajícímu kupní cenu. Pokud je Kupujícím spotřebitel ve smyslu zákonné definice, platí pro něj ustanovení týkající se obchodování se spotřebiteli.

 4. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí těmito VOP a českým právním řádem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Je-li kupující spotřebitelem a má-li bydliště na území Evropské unie, dostává se mu navíc ještě ochrany poskytované kogentními ustanoveními právních předpisů platných v zemi, kde je bydliště kupujícího.

 

II.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá na základě objednávky Kupujícího, učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky zboží zveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího shop.respilon.pl. Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena Prodávajícím.

 

 1. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje
 1. identifikační údaje Kupujícího – jeho jméno, příjmení, IČ u podnikatele, adresu bydliště/místo podnikání/adresu sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 2. identifikaci produktu dle nabídky Prodávajícího;
 3. požadované množství zboží;
 4. cenu bez DPH i s DPH;
 5. fakturační adresu Kupujícího, liší-li se od adresy uvedené v bodě A.

Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla Kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu Kupujícího za účelem odstranění vad objednávky. Pokud se vady nepodaří odstranit, k objednávce se nepřihlíží.

 1. Kupující může zboží objednávat bez registrace či jako přihlášený uživatel přes svůj účet. 

 2. Objednávka je doručena Prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Tato objednávka je pro Kupujícího závazná. 

 3. Po doručení objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu její obdržení. Není-li do třiceti dnů od doručení objednávky Kupujícímu odesláno potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího či odeslán nový návrh smlouvy, objednávka zaniká. Prodávající si vyhrazuje právo Kupujícímu po potvrzení objednávky sdělit, že objednané zboží nelze dodat, a to zejména v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává, že je vyprodáno nebo v dalších případech, kdy pro to má závažný důvod. Pokud není Prodávající schopen objednané zboží dodat a je to v jeho možnostech, nabídne Prodávající Kupujícímu adekvátní náhradu za objednané zboží. Kupující buď vyjádří souhlas s dodáním náhradního zboží, a pak je uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání náhradního zboží, nebo s dodáním náhradního zboží nebude souhlasit, a pak bude mít nárok na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy.

 4. Doručením potvrzení objednávky Kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Pokud dojde k potvrzení objednávky Prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva na zboží specifikované v potvrzené části objednávky.

 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

 7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. 

 

 III.

DODÁNÍ ZBOŽÍ  

 1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní k němu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Zboží se dodává na místo dodání určené Kupujícím v objednávce, přičemž se poté toto místo považuje i za místo k úhradě kupní ceny.

 2. Lhůta pro dodání zboží obvykle činí 21 kalendářních dní od objednání zboží, je-li zboží skladem. Zboží Kupujícímu či jím oprávněné osobě odevzdá osoba pověřená k tomu Prodávajícím, zpravidla pracovník držitele poštovní licence. Po marném uplynutí lhůty si mohou strany sjednat delší dodací lhůtu; není-li sjednána, považuje se smlouva za zrušenou.

 3. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za neplnění smluvních povinností podle uzavřené kupní smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné.

 4. Prodávající Kupujícímu dodá zboží prostřednictvím držitele poštovní licence.

 5. Prodávající upozorňuje, že poštovné není součástí ceny zboží a bude dodatečně účtováno. Cena za dopravu zboží bude zobrazena před dokončením objednávky zboží.

 6. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Veškeré informace, které se vztahují k objednanému zboží, jsou Kupujícímu k dispozici ke stažení na internetových stránkách  respilon.com shop.respilon.pl. Spolu se zbožím je Kupujícímu doručena faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující je povinen potvrdit svým podpisem řádné převzetí objednaného zboží spolu včetně faktury dle instrukcí držitele poštovní licence.

 7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

IV.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Kupní cenou se rozumí cena, která je uvedena u objednávaného zboží v internetovém obchodě Prodávajícího na internetových stránkách shop.respilon.pl. Kupní cenu Kupující při objednávání zboží potvrzuje a je následně potvrzena také Prodávajícím, závaznou se stává okamžikem uzavření smlouvy. 

 

V.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

 1. Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je oprávněn bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Formulář pro odstoupení od smlouvy je zde.

 2. Pokud Kupující není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit jen v zákonem vymezených případech.

 3. V případě odstoupení od smlouvy bez částky, je Kupující povinen zaslat písemné odstoupení na adresu sídla Prodávajícího. V případě, že odstupuje od smlouvy Kupující-spotřebitel dle čl. V., odst. 1 těchto VOP, musí tak učinit nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Ve formuláři odstoupení od smlouvy je povinen uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, identifikovat vracené zboží, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny, požaduje-li vrátit kupní cenu na svůj bankovní účet. Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od uzavřené smlouvy, vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží Prodávajícímu. Pokud Kupující-spotřebitel, který je spotřebitelem, nenavrhne, aby mu Prodávající vrátil kupní cenu na jeho bankovní účet, obdrží ji složenkou na své jméno na adresu, kterou v rámci kontraktačního procesu uvedl jako svou doručovací adresu. Kupní cenu a náklady na dodání zboží vrátí Prodávající Kupujícímu-spotřebiteli poté, co od něj obdrží vrácené zboží. Kupující nemá právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a nese je sám.

 4. Uplatní-li Kupující právo na odstoupení od smlouvy dle čl. článku V., odst. 1 nebo 2 těchto VOP, je povinen Prodávajícímu vrátit vše, co mu bylo plněno. Kupující je povinen zboží vrátit v původním nepoškozeném obalu, čisté (nikoli znečištěné), celé a s originálním daňovým dokladem. Není-li to již možné (např. bylo v mezidobí zboží zničeno nebo bylo spotřebováno Kupujícím nejednajícím v dobré víře či Kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí Kupující poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako vyčíslení hodnoty toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u Kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny.

 5. Pokud Kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle článku V., odst. 1 nebo 2 těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Kupující je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy, ledaže mu Prodávající sdělí, že na vrácení tohoto zboží netrvá.


VI.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Pokud není uvedeno jinak, platí, že Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží; záruční  doba je uvedena na obalu zboží.

 2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Svým podpisem stvrzuje Kupující při převzetí zboží i to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Je-li zboží poškozené, může Kupující převzetí odmítnout.

 3. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dodáním nového zboží; a není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

 4. Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se jeho práva z vadného plnění ustanovením § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zní následovně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující-spotřebitel právo:
  1. na odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějícího zboží;
  2. na odstranění vady opravou zboží;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  4. odstoupit od smlouvy.

 Kupující-spotřebitel sdělí Prodávajícímu, které právo si přeje uplatnit při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Nezvolí-li si Kupující-spotřebitel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Při nepodstatném porušení smlouvy má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Ostatní nároky Kupujícího-spotřebitele při vadném plnění vyplývají z § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 1. Dle § 2165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 2. Až na zákonné výjimky nemůže Kupující odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy s takovým Kupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jehož nákupy vykazují spekulativní charakter.

 4. Formulář pro reklamaci zboží naleznete zde.

 

VII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího za účelem úspěšného splnění smlouvy. 

 2. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje lze na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. 

 3. Ochrana osobních údajů zákazníka vč. podmínek pro zasílání obchodních sdělení se řídí pravidly uvedenými v dokumentu Zásady o zpracování osobních údajů. Aktuální znění je k dispozici zde.

 

VIII.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

 1. Prodávající tímto poučuje Kupujícího-spotřebitele, že je v případě sporu s Prodávajícím oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, webové stránky: http://www.coi.cz. Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou k dispozici na uvedených webových stránkách.

 

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Uzavřením kupní smlouvy Kupující prohlašuje, že je s těmito VOP seznámen, a souhlasí s tím, že se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, závazné pro úpravu vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud kupní smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo VOP změnit nebo doplnit, a to zejména v případě změny souvisejících právních norem nebo v případě změny způsobu obchodování. Novou verzi VOP zveřejní Prodávající na svých internetových stránkách.

 3. Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejících právních předpisů.

 4. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému internetového obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se Prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující protiprávnost nastaly, je Prodávající Kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné.

 5. Jakékoli písemnosti a/anebo vracené zboží či jiné plnění podle kupní smlouvy a/anebo těchto VOP nebo v souvislosti s nimi budou řádně doručeny v okamžiku, kdy budou předány osobně nebo doručeny poštou na adresu Jaselská 14, 602 00 Brno.

 6.  Tyto VOP se stávají platnými a účinnými dnem 15. 3. 2019.