RODO

Informacja o prawach osób, których dane dotyczą zgodnie z Rozporządzeniem RODO 

Spółka RESPILON E-commerce s.r.o., REGON: 091 65 967, z siedzibą Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, osoba prawna zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie pod sygn. akt C117619, reprezentowana przez przedstawiciela Pana Romana Zimu (zwana dalej Spółka).

Za bardzo ważną uważamy ochronę i poufność danych osobowych. W związku z tym my, jako administrator danych osobowych, chcemy poinformować Cię, jakie dane osobowe o Tobie rejestrujemy, do czego je wykorzystujemy i na podstawie jakich przepisów prawa to robimy.

Przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami czeskiego ustawodawstwa (w szczególności ustawy nr 110/2019 Dz.U. o przetwarzaniu danych osobowych i zmianie niektórych ustaw (zwane dalej ZOOÚ)) oraz ustawodawstwa Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pełny tekst RODO dostępny jest pod adresem: https://gdpr-info.eu/.

Rozporządzenie RODO zobowiązuje naszą Spółkę jako administratorów danych osobowych do informowania w szczególności pracowników, klientów, dostawców i innych osób, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych oraz informowania ich o ich prawach w tym zakresie. Dlatego informujemy Cię o Twoich ogólnych prawach w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.  

 1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez odniesienie do określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej elementów szczególnych, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zazwyczaj przekazujesz naszej Spółce następujące podstawowe dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Tytuł
 • Adres, ulica, nr domu, PESEL
 • Data urodzenia
 • PESEL.

Informacje te są niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, które dotyczą naszej Spółki.

Podajesz również następujące dane osobowe:

 • Numer telefonu komórkowego
 • Adres e-mail
 • Dokumenty z danymi identyfikacyjnymi (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
 • Numer konta bankowego
 • Stan cywilny
 • Wykształcenie
 • Wizerunek
 • Miejsce urodzenia
 • Numer dowodu osobistego
 • Numer prawa jazdy
 • Numer paszportu
 • Adres zamieszkania
 • Miejsce urodzenia
 • Wiek
 • Adres IP

i inne. 

Obecnie możesz zmienić swoje dane osobowe osobiście lub za pośrednictwem adresu e-mail shop@respilon.pl w dowolnym momencie po wystarczającej identyfikacji.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO i jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych i umownych, które dotyczą naszej Spółki.

 1. Czas przechowywania

Twoje dane osobowe są archiwizowane przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na naszej Spółce. Okresy archiwizacji zwykle wahają się od trzech do dziesięciu lat.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Na żądanie organów sądowych lub administracyjnych udostępniamy dane osobowe wyłącznie w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. 

 1. Wykorzystanie podmiotów przetwarzających dane osobowe

Nasza Spółka korzysta z podmiotów przetwarzających dane osobowe w celu świadczenia usług i przetwarzania Twoich danych osobowych. Podmioty te przetwarzają wyłącznie na polecenie naszej Spółki i są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Wszystkie podmioty przetwarzające zostały starannie wybrane i będą miały dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w zakresie i przez taki czas, jaki jest niezbędny do świadczenia usługi lub w zakresie, w jakim wyraziłeś zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby maksymalnie chronić Twoje dane osobowe, zwłaszcza przed nieuprawnionym dostępem do nich. Nieustannie dostosowujemy elementy bezpieczeństwa służące ochronie danych do aktualnego stanu techniki.

 1. Korzystanie z plików cookie

Podczas Twojej wizyty na stronie RESPILON automatycznie otrzymasz na swój komputer jeden lub więcej plików cookie, które służą przede wszystkim do zwiększenia Twojej wygody i optymalnego świadczenia naszych usług. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

 1. Twoje prawa

8.1 Prawo do informacji, Artykuł 15 RODO

W każdej chwili masz prawo zażądać od nas informacji o Twoich danych osobowych przechowywanych u nas, o ich pochodzeniu, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym zostały przekazane oraz o celu przechowywania danych osobowych. W przypadku żądania kopii przetwarzanych danych osobowych możemy obciążyć Cię uzasadnionymi kosztami administracyjnymi za wszystkie inne kopie, oprócz pierwszej kopii. Nie dotyczy to informacji przesyłanych drogą elektroniczną. 

8.2 Prawo do wycofania zgody

Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie danych osobowych, możesz ją w każdej chwili odwołać bez podania przyczyny ze skutkiem na przyszłość. W celu cofnięcia zgody wystarczy przesłanie pisemnego podpisanego cofnięcia zgody pocztą na adres Spółki.Wycofanie zgody nie jest skuteczne w stosunku do danych, które są niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na naszej Spółce.  

8.3 Prawo do sprostowania, Artykuł 16 RODO

Jeśli Twoje dane przechowywane w naszej Spółce nie są dokładne lub poprawne, możesz je poprawić lub uzupełnić przez naszą Spółkę.

 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania, Artykuł 17 RODO

Masz prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez naszą Spółkę. Aby usunąć swoje dane osobowe, wystarczy wysłać pisemny wniosek pocztą na adres Spółki. Co do zasady Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż miesiąc po złożeniu wniosku. Jest to możliwe na przykład, jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub jeśli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Jednak prawo to może nie być uznawane w indywidualnych przypadkach. Jeżeli usunięcie jest sprzeczne z prawnymi, umownymi, podatkowo-prawnymi, handlowo-prawnymi obowiązkami przechowywania lub innymi przyczynami określonymi przez prawo, miejsce usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone jedynie do ich przetwarzania. Po usunięciu Twoich danych osobowych nie jest już możliwe zapewnienie Ci dostępu do danych osobowych. Dane osobowe, których nie można było usunąć ze względu na istnienie prawnego obowiązku ich przechowywania, zostaną zablokowane ze względu na Twoje bezpieczeństwo.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, Artykuł 20 RODO

Jeśli zażądasz zebrania przetwarzanych przez nas danych osobowych, przekażemy je Tobie lub innemu administratorowi, którego wyznaczysz, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przekażemy w ten sposób Twoje dane osobowe innemu administratorowi tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, Artykuł 77 RODO

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pisemny z naszą Spółką. Ponadto masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Unii lub państwa członkowskiego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza rozporządzenie RODO. Dane kontaktowe odpowiednich organów nadzorczych można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 1. Prawo do sprzeciwu, Artykuł 21 RODO

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, chyba że przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny (patrz art. 6 ust. 1 lit. e) f) Rozporządzenia RODO). Jeśli wniesiesz sprzeciw, zweryfikujemy, czy spełnione są wymogi prawne dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, a jeśli tak nie jest, powstrzymamy się od dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 1. Zdjęcia i filmy

Spółka publikuje zdjęcia i nagrania wideo z wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Spółkę w prasie, mediach elektronicznych, na swoich stronach internetowych i innych stronach w Internecie, w środkach masowego przekazu itp. Twój wizerunek i głos oraz inne przejawy osobowości osoby lub Twoich dzieci mogą być wyświetlane na zrobionych i opublikowanych zdjęciach i nagraniach wideo. Zawsze staramy się uniemożliwić ustalenie Twojej tożsamości i nie chcemy w żaden sposób ingerować w Twoją prywatność. Jeśli jesteś zainteresowany wyżej wymienionymi informacjami, możesz poprosić nas o informacje o przechowywanych u nas zdjęciach i filmach, ich pochodzeniu, sposobie publikacji oraz masz prawo zażądać ograniczenia publikacji, usunięcia zdjęcia lub filmu. Wystarczy wysłać pisemną prośbę pocztą na adres Spółki.       

Firma będzie również odpowiadać na zapytania zgłoszone drogą elektroniczną elektronicznie, jeśli w zapytaniu nie zażądałeś innej formy. Informacje i powiadomienia związane z RODO udzielane są nieodpłatnie. Wyłącznie w przypadku roszczeń ewidentnie nieuzasadnionych lub przesadnych Spółka ma prawo domagać się zwrotu poniesionych kosztów. Prośby o informacje są zwykle przetwarzane niezwłocznie, nie później niż miesiąc po otrzymaniu wniosku. Termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, jeżeli wymaga tego złożoność, częstotliwość wniosków lub ilość towarzyszącej dokumentacji oraz konieczność jej prześledzenia. O ewentualnym przedłużeniu terminu poinformujemy Cię w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego wniosku z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeżeli nie ustosunkujemy się do Twojego wniosku, poinformujemy Cię również w terminie jego otrzymania, podając odpowiednie przyczyny oraz ostrzegając Cię o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego lub właściwego sądu.

  

W Brnie, dnia 01. 09. 2021 r.
W imieniu RESPILON E-commerce s.r.o.
Roman Zima
Przedstawiciel